POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV - VII SP ORAZ KLAS II i III GIMNAZJUM
Dodane przez kgfusion dnia 12/27/2017 21:48
Zagadnienia ogólne

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zainteresowanych rozwijaniem zainteresowań i poszerzaniem wiedzy matematycznej.
2. Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach będą umieszczone na stronach internetowych szkół, które będą organizatorami II etapów konkursu.

Do pobrania - Regulamin konkursu

Treść rozszerzona
§ 1

Zagadnienia ogólne


1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zainteresowanych rozwijaniem zainteresowań i poszerzaniem wiedzy matematycznej. 2. Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach będą umieszczone na stronach internetowych szkół, które będą organizatorami II etapów konkursu.


§ 2
Organizatorzy konkursu


1. Organizatorami konkursu są nauczyciele uczący w szkołach:
SP Nr 1 w Strzyżowie , SP w Żarnowej , SP w Godowej, SP w Dobrzechowie,
SP Nr 2 w Strzyżowie, SP w Wysokiej Strzyżowskiej

2. Funkcję koordynatora konkursu pełnią:

-kl. IV sp -H. Wiśniowska
-kl. V sp -B. Szczygieł, M. Szczygieł
-kl. VI sp -B. Drygaś, K. Michoń,
-kl. VII sp -M. Rupar, T. Leśniak
-kl. II gimnazjum -U. Krok, R. Orłoś,
-kl. III gimnazjum -A. Stawarz, B. Pasaman


§ 3
Cele i przedmiot konkursu


1. Cele konkursu
 rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień matematycznych uczniów,
 wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiedzy matematycznej,
 wykorzystanie umiejętności twórczego myślenia do rozwiązywania zadań problemowych,
 dostarczenie uczniom satysfakcji i radości z sukcesu,
 wyzwalanie twórczej postawy nauczyciela w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie,
 promowanie uczniów szkoły podstawowej, którzy wykazują się ponadprzeciętnymi umiejętnościami matematycznymi,
 integrowanie środowisk edukacyjnych powiatu.
2. Zakres tematyczny:
-merytorycznie konkurs obejmuje poszerzoną wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z matematyki w szkole podstawowej oraz gimnazjum właściwe dla danej klasy.


§ 4
Etapy konkursu


1. Konkurs organizowany jest w formie dwustopniowych zawodów:
a) I etap – (szkolny) organizowany i przeprowadzany przez macierzyste szkoły.
Czas trwania konkursu 60 minut. Test konkursowy składa się z 5 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych.

Do pobrania - Regulamin konkursu